Tips voor u

Algemene Tips voor ondernemers :

Actuele ontwikkelingen en Tips van de NOAB

De NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) is de branchevereniging waarbij Boersma Adviseurs is aangesloten. De NOAB publiceert enkele malen per jaar een nieuwsbrief “FACTS” met daarin de laatste ontwikkelingen met betrekking tot belasting en financiën, die voor u als ondernemer of particulier van belang zijn.

> Bekijk hier de laatste uitgave van “FACTS”, nr. 4 – 2022

 

Houd rekening met de OVOB

De OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting) is een vrijstelling voor de btw. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen gebruik maken van deze regeling. Bij toepassing van de OVOB hoeft u geen btw-facturen meer te versturen. Ook hoeft u geen btw meer aan uw klanten te berekenen en u kunt de betaalde btw niet meer aftrekken. Daarnaast krijgt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen.

De OVOB (per 1 januari 2021) wordt ook wel de nieuwe KOR (Kleine OndernemersRegeling) genoemd.
> Lees meer over deze nieuwe kleine ondernemersregeling

Beoordeel of een fiscale eenheid (nog) wenselijk is

Een fiscale eenheid biedt voor concerns veel voordelen, maar kan ook aanzienlijke nadelen met zich brengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Verder kunnen overdrachten van vermogensbestanddelen en interne reorganisaties relatief eenvoudig en zonder acute heffing van vennootschapsbelasting worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een ander potentieel nadeel is het volgende. Als verschillende vennootschappen samen deel uitmaken van een fiscale eenheid, kan slechts één keer worden geprofiteerd van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Als de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, kan iedere vennootschap profiteren van dit tariefsopstapje. Het niet hebben van een fiscale eenheid kan hierdoor een aanzienlijk voordeel opleveren. Ook de beoordeling of een fiscale eenheid voordelig is, is maatwerk, neem hiervoor contact op met ons kantoor

Houd rekening met de termijn voor aanmelden en afmelden voor de OVOB

Als u gebruik wilt maken van de OVOB dient u zich aan te melden. U kunt vanaf het eerstvolgende belastingtijdvak deelnemen aan de OVOB. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst vier weken nodig heeft om de aanmelding te verwerken. Meldt u zich daarom uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u gebruik wilt maken van de OVOB aan. Houd er ook bij de afmelding rekening mee dat de Belastingdienst vier weken nodig heeft om de afmelding te verwerken. Uw keuze geldt voor een periode van ten minste drie jaar. Tussentijds afmelden (binnen de periode van drie jaar) kan alleen als u automatisch bent aangemeld voor de OVOB, omdat u op 31 december 2019 ontheffing had van uw administratieve verplichtingen of als uw omzet boven de € 20.000 komt.

Vraag teruggave btw voor oninbare vorderingen

Vraag eerder verschuldigde btw op aangifte terug bij niet betaling. Het recht op teruggaaf van de eerder voldane btw ontstaat in ieder geval voor zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Andersom geldt dat wanneer u uw schulden niet betaalt één jaar na opeisbaarheid u de btw die u in aftrek heeft gebracht weer verschuldigd wordt.

De BV, wel of niet iets voor u?

De keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming wordt niet alleen bepaald door fiscale overwegingen. De rechtsvormkeuze is echter wel bepalend voor de belastingdruk op de winst en dat raakt aan uw liquiditeitspositie. De belastingdruk voor een IB-ondernemer wordt bepaald door de combinatie van de grondslag waarover wordt geheven, het tarief in de inkomstenbelasting en de diverse ondernemersfaciliteiten. De trend is dat het tarief daalt, maar dat de ondernemersfaciliteiten versoberd worden. Ondernemers in de BV zijn allereerst vennootschapsbelasting verschuldigd. Het tarief in de vennootschapsbelasting laat (ook) een dalende trend zien. Bovendien is een BV over de eerste € 200.000 (bedrag 2020; 2021 wordt € 245.000) aan winst aanzienlijk minder vennootschapsbelasting verschuldigd dan over de winst daarboven. Hier staan echter in vergelijking tot het ondernemen in de inkomstenbelasting ook nadelen tegenover, zoals een beperking op het afschrijven op gebouwen in eigen gebruik en kortere verliesverrekeningstermijnen. Als de BV de winst als dividend uitkeert of als de DGA zijn aandelen verkoopt, is de DGA inkomstenbelasting verschuldigd (box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang). Het inkomstenbelastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang laat de komende jaren een stijgende trend zien. Ondernemers in de BV moeten er daarnaast rekening mee houden dat een DGA een (zakelijk) loon in aanmerking moet nemen dat belast is tegen het reguliere inkomstenbelastingtarief in box 1. Deze korte beschrijving maakt duidelijk dat het antwoord op de vraag welke rechtsvorm Vanuit fiscaal perspectief het beste bij u past, maatwerk is. Neem contact op met ons kantoor voor een uitgebreid advies

Maak gebruik van de investeringsaftrekken

Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze levert u een extra aftrek op van 45%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Zorg wel dat u tijdig de formaliteiten regelt, want dat luistert erg nauw bij deze regelingen.

Uitstellen desinvesteringen in verband met desinvesteringsbijtelling

De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming en geldt bij vervreemding of daarmee gelijkgestelde handeling (desinvestering) van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht. De desinvesteringsbijtelling geldt alleen als in een kalenderjaar bedrijfsmiddelen zijn vervreemd voor een bedrag van meer dan € 2.400. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de desinvestering plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van uw specifieke situatie, kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot 2021.

Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer

Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt onder andere een:  soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; verhoogde zelfstandigenaftrek, verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk,  willekeurige afschrijving, lager gebruikelijk loon (start-ups).

Let op de tenaamstelling van facturen

Btw komt alleen voor aftrek in aanmerking als u in het bezit bent van een factuur die voldoet aan de factuurvereisten. Eén van de vereisten is dat de factuur gericht moet zijn aan de onderneming. Als werknemers bijvoorbeeld zelf een mobiele telefoonabonnement afsluiten of literatuur aanschaffen en deze kosten declareren bij hun werkgever, zal dit gebeuren op basis van een factuur die aan de werknemer gericht is. De onderneming kan de btw dan niet in aftrek brengen. Als deze kosten direct door de werkgever betaald worden (de werkgever schaft een mobiele telefoonabonnement en literatuur aan in dit voorbeeld), zullen de facturen van de leveranciers wel op naam van de werkgever (moeten) staan en kan de onderneming de btw wel in aftrek brengen.

Wanneer kunt u uw oude administratie weggooien?

Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen, vallen onder de bewaarplicht. Let wel op dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren. Deze kunnen pas worden vernietigd nadat ze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Zo mag een contract dat ziet op 2011-2013 pas in 2021 worden vernietigd.
Meer dan 100 kleine- en middelgrote bedrijven zijn trouwe klant bij ons. Ook eens kennismaken? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen dan een vrijblijvende afspraak maken in ons kantoor.