De Rijlst 8 vml. landbouwschool 8521 NH Sint Nicolaasga Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga Telefoon   (0)513-434048 Telefax    (0)513-434272 © 2003-2019 Boersma Adviseurs is een maatschap van erkende fiscaal adviseurs en administratiedeskundigen. De Rijlst 8 vml. landbouwschool 8521 NH Sint Nicolaasga Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga Telefoon   (0)513-434048 Telefax    (0)513-434272 © 2003-2019 Boersma Adviseurs is een maatschap van erkende fiscaal adviseurs en administratiedeskundigen. nieuwsbrief ba 2011 HT 5.pdf Horizontaal Toezicht (HT)

Horizontaal Toezicht (HT) bij fiscale aangiften is het op basis van vertrouwen tussen klant, eventueel de fiscale dienstverlener en Belastingdienst komen tot een aanvaardbare fiscale aangifte, die direct door de Belastingdienst kan worden verwerkt, omdat eventuele struikelblokken al vooraf zijn afgehandeld. HT wijkt dus af van verticaal toezicht waarbij juist van bovenaf en achteraf controle wordt uitgeoefend. Dat is bij HT in basis niet de bedoeling.

HT is enige jaren geleden voor het eerst in Nederland toegepast bij grote ondernemingen. Sinds einde 2008 is HT beschikbaar voor het MKB, waarbij wij als fiscale dienstverleners er tussen werden geplaatst. De Belastingdienst kan niet met iedereen aparte convenanten sluiten (vanwege hoeveelheid maar ook kennisgebrek bij MKB bedrijven), maar wel met ons als dienstverleners, omdat wij met minder zijn en wel de fiscale kennis hebben en in feite toch al controle werk doen en deden, zodat er al een aanvaardbare aangifte is/was. NOAB en SRA (branche organisaties) waren de eerste koepels die convenanten hebben gesloten voor het MKB tot aan de éénpersoonsbedrijven toe. Beide koepels hebben een noodzakelijke en verplichte toets op de kwaliteit voor hun leden, want uiteraard moet de fiscale dienstverlener wel over aantoonbare kwaliteit kunnen beschikken om mee te kunnen doen aan HT.


Boersma Adviseurs heeft als eerste in het Noorden (vanaf begin 2009) uitvoering gegeven aan de mogelijk-heid, vooral omdat het in onze organisatie vrijwel geen aanpassingen vroeg en vraagt en het de klanten van ons aanzienlijk meer zekerheid geeft, zowel over ons (kwaliteit), als over de ingezonden aangiften, want aanslagen worden zonder reguliere controle opgelegd door de Belastingdienst (wel steekproef).

Het is overigens niet automatisch voor al onze klanten beschikbaar. De klant moet wel schriftelijk verklaren dat zij/hij “een relatie met de Belastingdienst nastreeft van vertrouwen, begrip en transparantie, gericht op het onderhouden en versterken van de bereidheid om aan fiscale verplichtingen te voldoen”, aldus het convenant, oftewel met andere woorden, zich gewoon netjes moet gedragen en niets achterhouden zoals bijvoorbeeld “zwarte” omzet.  Houdt u zich daar niet aan en wordt dat door ons of de Belastingdienst geconstateerd, dan vervallen bij u alle voordelen van Horizontaal Toezicht en zal er toch worden nageheven en met boete uiteraard.

De klant hoeft niet op de hoogte te zijn van alle fiscale regeltjes. Dat is bijna niet mogelijk, maar die weten wij wel en als we namens de klant een standpunt innemen, wat mogelijk wel eens niet kon worden gedeeld door de Belastingdienst, dan moeten we dat bij een HT-klant (een klant die dus meedoet) vooraf melden. Dat doen we eerst bij de kennisadviesgroep en eventuele andere HT kantoren van de NOAB en als die er geen standpunt in hebben (vaak eerder al afgesproken met de Belastingdienst) of ook twijfelen, rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Worden we het niet eens, dan gaat de aangifte volgens de oude methode de molen in en kan er dan mogelijk een procedure volgen, zoals dat nu ook al kan. Worden we het wel eens, dan wordt de aangifte onder HT ingeleverd en wordt deze door de Belastingdienst gevolgd. Men gaat er daarbij (terecht) vanuit dat wij de kwaliteit leveren (vertrouwen) voor een correcte (aanvaardbare) aangifte. Het is de bedoeling om in 2011 binnen vier weken na aangifte op z’n laatst aan te kondigen dat er een steekproef (metatoezicht) volgt. Na deze periode is feitelijk de aangifte dan definitief.


Dat we voldoende kwaliteit leveren wordt periodiek uitgebreid getoetst door de NOAB tijdens de herkwalificatie, maar met ingang van 2010 is die toets uitgebreid en daarnaast krijgen we te maken met wat de Belastingdienst Metatoezicht noemt. In feite gaan ze steekproefgewijs (maximaal 1% van alle landelijke aangiften) controleren en dat gebeurt bij ons en uiteraard wordt dan gekeken of we ons aan de afgesproken procedures houden en de werkschema’s en dergelijke correct verwerken. Een correctie uit die steekproef kan nog wel bij de klant terecht komen, maar normaal wel zonder boete.


Uitgebreide informatie vindt u in onze Nieuwsbrief HT editie en/of de folder van de Belastingdienst.

Sinds begin september 2009 biedt Boersma Adviseurs onder de naam BoekMeester een software-oplossing aan voor andere NOAB kantoren om de benodigde procedures en schema’s langs elektronische weg te kunnen volgen. Het onderwerp Horizontaal Toezicht met name voor de kleinere ondernemingen is op deze site nog verder uitgediept, maar algmene ondersteuning voor collega-kantoren neemt ook steeds meer toe, buiten HT om.


 

Klik op het logo voor deze website: